TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre Akrediteli Teknolab Ltd.  XRF Cihazı ile ALLOYS, SOIL, GEOCHEM, RESTRICTED MATERIAL, LIMESTONE, LOW Pb IN Cu, PRECIOUS METAL, ölçüm Hizmetlerini, vermeğe başlamıştır.

RoHS/WEEE Yönergeleri

Avrupa Birliği’nin Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS: Restriction of Hazardous Substances) yönergesi ve Elektrik & Elektronik Ekipman Atığı (WEEE: Waste Electrical & Electronic Equipment) yönergesi doğrultusunda, malzemeler ile ilgili tüm sektörlerde (üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, vs.) Pozitif Malzeme Tanımlama (PMI: Positive Material Identification) testlerinin yapılması zorunlu hale geldi. Bu PMI testleri ülkemizde RoHS yönergesi için “TSE CEN/TR 10364 Çelikler ve dökme demirler – 2011/65/EU (RoHS) ve 2000/53/EC (ELV) direktiflerine uygun olarak kurşun, kadmiyum, cıva, altıdeğerlikli krom, polibromlu bifeniller (PBB) ve polibromlu difeniletilenler (PBDE) – sınırlamalar” standardına göre ve WEEE yönergesi için ise “TS EN 50419: 2002/96/EC direktifi (WEEE) madde 11(2)’ye göre elektrikli ve elektronik cihazların işaretlenmesi” standardına göre yapılmaktadır.

RoHS yönergesine göre kısıtlanması gereken tehlikeli maddeler (<%0,1): Kurşun (Pb), cıva (Hg), kadmiyum (Cd), +6 değerlikli krom (Cr+6), polibromlu bifeniller (PBB), polibromlu difenil eterler (PBDE), bis(2-etilheksil) fitalat (DEHP), butil benzil fitalat (BBP), dibutil fitalat (DBP) ve diizobutil fitalat (DIBP). RoHS belgesi ise özellikle elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin olup olmadığı analizler sonucuna bakılarak verilen bir sertifikadır. RoHS belgesi alabilmek için üründen alınan numune RoHS akredite laboratuvarlarında analiz edilir (PMI testleri). PMI testleri sonucunda, ilgili ürün içerisindeki kısıtlanmış maddeler yeterince düşük oranlarda veya yok ise bu ürün RoHS belgesi alabilir.  WEEE yönergesine göre elektrik ve elektronik ekipman atıkları ayrıca toplanarak bunların geri kazanılması gerekir.

XRF Spektrometre ile PMI Testi

PMI testi malzemelerin kimyasal/elemental analizleri yapılarak tanımlanmasını sağlayan tahribatsız bir muayene yöntemidir. PMI testi ile test edilen malzemedeki Ti, V, Mn, Co, Fe, Cu, Zn, Ni, Se, Nb, Mo elementleri ve bunların % oranları tespit edilebilmektedir.

 

XRF Spektrometre ile PMI Testi

PMI testi malzemelerin kimyasal/elemental analizleri yapılarak tanımlanmasını sağlayan tahribatsız bir muayene yöntemidir. PMI testi ile test edilen malzemedeki Ti, V, Mn, Co, Fe, Cu, Zn, Ni, Se, Nb, Mo elementleri ve bunların % oranları tespit edilebilmektedir.